ŠVP MŠ MISTŘICE

Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( RVP PV ) vydaný v roce 2004 nahradil Rámcový program pro předškolní vzdělávání ( RP PV ) z roku 2001 a stal se s platností od 1. 3. 2005 pro předškolní vzdělávání dokumentem závazným. Mateřské školy jsou tak vázány povinností vytvořit (dotvořit) své školní vzdělávací programy ( ŠVP ) a pracovat podle nich od 1. 9. 2007.

I naše MŠ Mistřice má program sobě šitý na míru v souladu s principy a zásadami RVP PV. Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) ŠVP má podobu soustavy integrovaných bloků (IB), které integrují všechny vzdělávací oblasti. Ke každému IB se vážou tématické celky konkrétněji rozpracované již na úrovni třídních vzdělávacích programů (TVP).

Název ŠVP MŠ Mistřice : PŘÍRODA JE MOCNÁ ČARODĚJKA

Motto : „Co den, to nové kouzlo“

Hlavními cíli ŠVP jsou :

1. Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, motivovat dítě k aktivnímu poznávání živé a neživé přírody.

2. Poskytovat dítěti možnost poznávat hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím.

3. Vést dítě k poznávání, že může svou životní situaci ovlivňovat. Za to, jak se rozhodne a co udělá, zodpovídá. Pěstovat u dětí počátky ekologického myšlení.

Při tvorbě ŠVP MŠ Mistřice vycházíme z podmínek naší mateřské školy a využíváme všechny možnosti a specifika, tedy umístění školy, přírodní podmínky, speciální vybavení a zařízení, ale i vzdělávání, zájmy a koníčky našich pedagogů. Konkrétní podmínky a skutečné možnosti školy porovnáme s RVP PV a snažíme se vyloučit negativa a podpořit a prohlubovat vše, co s tímto programem souhlasí.