Organizační součástí MŠ je školní jídelna, která zajišťuje stravování také pro žáky a pracovníky ZŠ Mistřice, dále pak pro cizí strávníky (důchodce). Prioritou je nabídnout pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. Kapacita školní jídelny je 150 strávníků.

Rozsah  a podmínky poskytování školního stravování

Školním  stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení.

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

Obědy ve školní jídelně se vydávají  od 11.30 do 13.00 hodin.

Žákům je poskytováno stravování v průběhu školního vyučování.

  1. Přihlašování a odhlašování strávníků a jídel

Rodiče přihlašují a odhlašují ke stravování žáka den předem , ve výjimečných případech nejpozději do 6.00 hodin daného stravovacího dne a to v průběhu celého školního roku.  Pokud žák onemocní /popř. jiný důvod nepřítomnosti/, je možné si pouze v první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout jídlo do jídlonosičů. Výdej probíhá před zahájením provozní doby školní jídelny, tj. od 11.15 do 11. 30 hodin. Další dny nepřítomnosti se musí obědy odhlásit, po dobu nemoci žák nemůže odebírat oběd ze školní jídelny.

Neodhlášená  strava propadá a rodiče jsou povinni tuto zaplatit.

V prázdninovém období je žák ze stravování odhlášen. Pokud rodiče mají zájem, aby se stravoval, musí tuto skutečnost nahlásit. V prázdninovém období hradí žák stravné v plné výši, tzn. finanční normativ na potraviny, osobní a režijní náklady.

  1. Způsob hrazení úplaty za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny.

Způsob platby : bankovním převodem.

Úplata za školní stravování v daném stravovacím měsíci musí být uhrazena do 20. dne kalendářního měsíce po něm následujícím.

Veškeré technické nebo hygienické závady hlásí strávníci ředitelce mateřské školy

nebo vedoucí školní jídelny.

Způsob podávání připomínek rodičů ke stravování : osobní jednání , telefonicky :

telefon do školní jídelny MŠ Mistřice : 572 588 260