TVOŘENÍČKO

Takto by se dala nazvat činnost, při které v dětech rozvíjíme estetické cítění, kreativní představivost a myšlení, zručnost, spolupráci s kamarády.

Svůj výtvarný cit a kreativitu mohou vyjadřovat při samostatných, ale i kolektivních činnostech.

S využitím různých výtvarných technik a netradičních materiálů děti vytvářejí svá „mistrovská dílka,“ která zdobí nejen prostory MŠ, ale např. i galerii Panského domu v Uherském Brodě, půdní prostory Reduty v Uherském Hradišti v rámci pořádaných výstav výtvarných prací dětí mateřských škol.

Téměř s pravidelností se zapojujeme do výtvarných soutěží :

– Týká se to také tebe ( TSTT)

– „Děti, pozor, červená !“- dopravní tématika

– „Požární ochrana očima dětí“- požární tématika

– „Příroda očima dětí“- myslivecká tématika

Víte, že?

S VÝTVARNOU A ESTETICKOU VÝCHOVOU BY SE MĚLO ZAČÍT JIŽ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU.

DĚTEM SE OD PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ ROZŠIŘUJE SVĚT, ZVĚTŠUJÍ SE JEJICH ZÁJMY A ONI OBJEVUJÍ SVOU OSOBNOST. NARŮSTÁ JEJICH POTŘEBA AKTIVNĚ SE PROJEVOVAT- TAK MOHOU ČINIT PRÁVĚ TVŮRČÍM PROJEVEM.

SCHOPNOST TVOŘIT MÁME KAŽDÝ OD POČÁTKU, ALE JEJÍ ROZVOJ ZÁLEŽÍ NA PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ SE DÍTĚ POHYBUJE.

PŘI VÝTVARNÉ ČINNOSTI DĚTI OBJEVUJÍ OKOLNÍ SVĚT, VYTVÁŘÍ, ZKOUŠÍ A OBJEVUJÍ. KAŽDÉ POVEDENÉ DÍLKO JE MOTIVUJE K DALŠÍ VÝTVARNÉ TVORBĚ.

Ve výtvarné činnosti děti tvoří 1x za 14 dní pod vedením : Jitky Bráblíkové, Hany Vosmanské

NAŠE MOTTO:

„MALUJEME, KRESLÍME, BAREVNÝ SVĚT TVOŘÍME.“

FOTOGALERIE


INDIVIDUÁLNÍ A KOLEKTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE

Od začínající školního roku 1999/2000 je v naší mateřské škole logopedická péče realizovaná formou individuální logopedické péče ( ILP ).

Na začátku každého školního roku logopedická asistentka (ředitelka MŠ) zjišťuje stav výslovnosti jednotlivých dětí – provede tzv. depistáž.

Toto vyšetření odesíláme do SPC Uh. Hradiště naší specializované pedagogické logopedce, která 2x ročně navštěvuje mateřskou školu, aby zabezpečila metodickou pomoc, případně metodický materiál.

Rodičům dětí s poruchami výslovnosti (od 4 let dítěte) doporučí logopedická asistentka možnost navštěvovat odborného klinického nebo pedagogického logopeda nebo zůstat v péči logopedické asistentky mateřské školy v rámci ILP.

ILP v naší mateřské škole provádíme 1 x za 14 dní. Děti mají k dispozici logopedický sešit obsahující logopedická cvičení, motivující k činnosti doma s rodiči.

Na dobré úrovni je od školního roku 2006/2007 i kolektivní logopedická péče (KLP), realizovaná 1 x za 14 dní. Děti nevyvozují jednotlivé hlásky jako v ILP, ale provádí formou hry pod vedením logopedických asistentek (učitelky MŠ) dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulace rtů, jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvíjení fonematického sluchu.

Pro práci s dětmi v mateřské škole máme dostatečné množství logopedických pomůcek a metodického materiálu.

Ve školním roce 2007/2008 byla MŠ Mistřice vybrána jako jedna ze dvou mateřských škol okresu Uherské Hradiště v rámci výjezdního semináře logopedických asistentek Zlínského kraje. Už tato návštěva svědčí o tom, že logopedická péče v naší mateřské škole je na vysoké úrovni.

Individuální logopedickou péči zabezpečuje : Marcela Fusková

Kolektivní logopedickou péči zabezpečuje : Jitka Bráblíková

Hana Vosmanská FOTOGALERIE


Malý muzikant

Každá z hudebních činností „ Malý muzikant“– zpěv, pohyb, hra na instrumentální nástroje, poslech – disponuje vlastním „světem“ posloupnosti.

A každá z nich je naplněna konkrétními činnostmi – vzdělávací nabídkou :

Zpěv :

* zpěv písní

* ovládání dechového svalstva, správné vedení dechu

* správný postoj, držení těla při zpěvu

* poznávání a uvědomování si artikulačního aparátu

* hry se slovy, práce s říkadlem – rytmizace, melodizace

* hra na otázku a odpověď, hra na ozvěnu

* pěvecká improvizace

* hry s písní: poznej píseň podle melodie, jak skončí písnička, dramatizace písně, hledání společných znaků či rozdílů dvou písní

Pohyb:

* základní hudebně-pohybové aktivity – pochod, běh a poskoky

* pohybové hry

* hra na tělo ve spojitosti s deklamací slov, sousloví a říkadel

* práce s tělem – mimika, komunikační hry, pantomima, improvizace

* dětské taneční hry, pohybové ztvárnění písní

Hra na nástroje :

* hry související s poznáváním a manipulací jednotlivých lehko ovladatelných nástrojů, hra na ozvěnu, poznávání nástrojů podle hmatu

* doprovodná hra na nástroje Orffova instrumentáře, jednoduché rytmické figury, ostinata

* sluchové a rytmické hry, rozlišování charakteristických zvuků hudebních nástrojů

* vyjádření nálady prostřednictvím hry na nástroje Orffova instrumentáře

* hudební dialog – rozhovor dětí prostřednictvím hry na nástroje

* hudební improvizace

Poslech :

* rozlišování zvuků, tónů – předstupeň poslechových aktivit

* poslech živé i reprodukované hudby

* nonverbální reakce na hudební ukázky – pohybové vyjádření, hra na rytmické nástroje

V „ Malý muzikant“ se u dětí rozvíjejí hudební dovednosti pod vedením :

p.uč. Bc. Nikoly Chmelové. S paní učitelkou se děti scházejí 2x za měsíc.