Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mistřice, příspěvková organizace okres Uh. Hradiště, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1. Věk dítěte:

* 5 let dosažených k 31.8.2018

* 4 roky dosažené k 31.8.2018

* 3 roky dosažené k 31.8.2018

* 2 roky dosažené k 31. 8. 2018

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo

věku minimálně 3 let k 31. 8. 2018

3. Bydliště dítěte v Mistřicích

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2018/2019

5. Ředitelka po dohodě se zřizovatelem může v odůvodněných případech přijmout dítě bez ohledu na stanovená kritéria. Nesmí být překročena kapacita školy – 50 dětí.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splnění kritéria.

Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.

Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31.8.2018.